NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY

Pokiaľ ste v zahraničí nikdy nepracovali, určite máte množstvo otázok, na ktoré Vám radi odpovieme.

Praktické otázky:

Musím prísť na osobný pohovor?

Áno, na osobný pohovor je potrebné prísť, pretože tam spoznáte vášho budúceho obchodného partnera. Na mieste máte možnosť získať konkrétnu prácu, podrobné informácie a uzavrieť zmluvu s možnosťou vycestovania. V neposlednom rade máte možnosť osobne sa opýtať na množstvo otázok, ktoré vás zaujímajú.

Je potrebná na prácu v zahraničí živnosť?

Zákazky zadávame firmám alebo živnostníkom, preto je dôležitým predpokladom spolupráce aktívna živnosť a vzdelanie v odbore. Samozrejme môžete pracovať aj na voľnú živnosť.

Nemám výučný list ale len prax v odbore, stačí to?

Na výkon činnosti v oblasti elektrotechniky je potrebné vlastniť Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v zmysle nariadenia MPSVR SR (vyhláška). Platné osvedčenie je podmienkou spolupráce. Vydáva ho príslušný úrad na základe splnenia zákonných požiadaviek.
Čo sa týka inštalatérov vody alebo kúrenia je potrebná 2-ročná prax v danej oblasti, ktorú je potrebné doložiť referenciami.

Musím vedieť po nemecky?

Aby sme mohli zabezpečiť plynulosť a odbornosť zákazky, je potrebné, aby ste sa na stavbe dohovorili po nemecky. Na osobnom pohovore zistíme úroveň vašej nemčiny a na základe toho vás priradíme k zákazke.

Kde si vybavím formulár A1?

Formulár PD A1 vystaví príslušná pobočka sociálnej poisťovne, podľa sídla vašej živnosti, na základe zmluvy o dodaní služieb, ktorú uzavriete s našou firmou. Ide o potvrdenie, že si odvody platíte na Slovensku. Málokedy sociálna poisťovňa vystaví formulár na počkanie. Väčšinou potvrdí vašu žiadosť a formulár vystaví v lehote 45 dní. Vycestovať za prácou však môžete na základe potvrdenej žiadosti.

Potrebujem výpis z registra trestov?

Pri niektorých zákazkách je výpis z registra trestov podmienkou a pri iných výhodou ďalšej spolupráce. Výpis z registra trestov vám vyhotovia na počkanie na mnohých poštách u nás.

Kde si vybavím potvrdenie o daňovej rezidencii a na čo slúži?

Potvrdenie vystaví príslušný daňový úrad, podľa sídla vašej živnosti. Slúži na preukázanie, že si daňovú povinnosť plníte vo svojej krajine a príjmy nemusíte zdaňovať v Nemecku.

talking (1)
worker (1)

Otázky týkajúce sa práce:

Na ako dlho môžem s prácou rátať?

Práca je dlhodobá a jednotlivé zákazky na seba nadväzujú, preto ide o celoročnú spoluprácu. Predpokladom dlhodobej spolupráce je spokojnosť klienta s vašou prácou, spoľahlivosť v jej priebehu a v neposlednom rade aj vaša spokojnosť.

Na aké dlhé turnusy sa chodí do zahraničia?

Turnusy sú obvyklé 3-týždňové a potom ste 1 týždeň doma. Pracuje sa pondelok až sobota, obvykle 10 hodín/denne. Plánovanie prebieha s dostatočným časovým predstihom a je odobrené nemeckým klientom.

Ako získam zákazku?

Vy sami rozhodujete, či máte o ponúkanú zákazku záujem, zároveň však beriete na vedomie, že preberáte tým aj zodpovednosť za jej dodanie. Preto sa ubezpečte, aby ste na dohodnuté obdobie na zákazke zotrvali.

Čo bude náplňou mojej práce?

Celkove ide o činnosti vo vašom odbore. Počas konkrétnej zákazky sa náplň práce prispôsobuje prebiehaniu zákazky. Odporúčame v prípade nejakých otázok kontaktovať vášho koordinátora, a tak predídete nedorozumeniam.

Kto zabezpečuje materiál?

Materiál zabezpečuje nemecký dodávateľ. V prípade časového sklzu pri dodávkach materiálu je potrebné kontaktovať zodpovedného vedúceho na zákazke, čiže majstra.

Potrebujem mať svoje náradie?

Keďže ste živnostník, ste si povinný zabezpečiť základné náradie na daný typ zákazky. Pri osobnom pohovore dostanete inštrukcie so súpisom náradia. Špecifické, či nadrozmerné náradie bude zabezpečené priamo na stavbe. Požičiavanie náradia medzi kolegami na stavbe je však v rozpore s ustanoveniami o samostatnosti výkonu zákazky.

Čo robiť v prípade, že na zákazke vznikne škoda?

Akúkoľvek škodu by ste mali ihneď po zistení nahlásiť zodpovednému vedúcemu na stavbe. Pri malých poškodeniach nemecký zadávateľ vždy súhlasí s ich odstránením s vašou súčinnosťou bez nároku ďalšej náhrady škody. V prípade väčších poškodení by ste mali byť ako živnostník chránený tak, že si na Slovensku v ktorejkoľvek poisťovni uzatvoríte poistenie zodpovednosti za škody. Vtedy poisťovňa uhradí škodu za vás.

Finančné otázky:

Kto znáša náklady na cestovanie?

Náklady spojené s cestovaním znášate ako živnostník vy. Máme však pre vás ako našich partnerov pripravené zaujímavé riešenia týkajúce sa kvality dopravy aj nákladov na dopravu.

Kto mi zabezpečí v zahraničí bývanie?

Ubytovanie vám vyhľadáme a zarezervujeme my, a to vždy čo najbližšie k miestu stavby. Obvyklá cena za ubytovanie je od 10 €/noc.

Kedy budem dostávať peniaze za prácu?

Peniaze za prácu budete dostávať pravidelne každé dva týždne, podľa splatnosti faktúr, ktoré nám vystavíte.

Koľko zarobím?

Garantujeme vám zárobok od 1 080 eur/týždeň.

Podľa čoho fakturujem?

Fakturujete na základe výkazu prác potvrdeného stavbyvedúcim. Pričom sa fakturuje v 2-týždňových intervaloch.

work